Sklepy Medyczne GOMED

Idź do spisu treści

Menu główne

RODO

Strefa pacjenta

Jesteśmy gotowi na RODO! Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.

W
FHU GOMED świadczymy usługi oparte na zaufaniu – nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.
Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego
.

polityka prywatności

I. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest FHU GOMED z siedzibą w Rotmance (83-010), ul. św. Faustyny 7, NIP: 5850004346, e-mail: info@gomed.pl, tel.+48 58 682 15 68, zwany dalej Administratorem

II. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak, jest niezbędne do realizowania zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, dostawy zamówionego towaru oraz do zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży i wynikających z niej obowiązków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez FHU GOMED w szczególności:
1)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań przed realizowaniem zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, dostawą zamówionego towaru oraz przed zawarciem i wykonaniem umowy kupna-sprzedaży i wynikających z niej obowiązków na żądanie osoby, której dane dotyczą lub jest stroną

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

2)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

 • marketingu produktów lub usług własnych

 • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych

 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

 • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług i dostarczanego sprzętu

3)  na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

 • przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach asortymentowych i cennikach, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi telefonicznie na wskazany nr telefonu lub na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)

 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług  FHU GOMED

marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt b) powyżej może być realizowany przez FHU GOMED za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych)

III. państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

IV. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, dostawę zamówionego towaru oraz przed zawarciem i wykonaniem umowy kupna-sprzedaży i wynikających z niej obowiązków oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania gwarancji, czasu użytkowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub Zarządzeniu Prezesa NFZ, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących  FHU GOMED

 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług FHU GOMED na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania

V. prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

VI. dane osobowe mogą być udostępniane partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję otrzymywaną od klientów, biurom informacji gospodarczej, firmom archiwizującym dokumenty i zajmującym się ich trwałym niszczeniem, firmom zajmującym się badaniami opinii klientów, partnerom świadczącym usługi techniczne, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego